Wat en hoe?

 

Brugge is een centrumstad, maar geen grootstad. Toch leeft er een belangrijke groep jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Veel actoren zijn in Brugge actief om deze jongeren te ondersteunen. Dit gebeurt met een hoge mate van deskundigheid en engagement maar tegelijk stellen we een zekere zwakte vast. De initiatieven zijn vaak versnipperd, organisaties werken soms naast elkaar en vanuit hun eigen aanbod en het groter geheel wordt door niemand opgevolgd.
Jongeren worden wel eens doorgeschoven van project naar project en dreigen uiteindelijk helemaal uit de boot te vallen. We gebruiken het beeld van een ‘pistachenootje’: we zijn geneigd om de harde noten te houden voor het laatst of om ze simpelweg te negeren. De zogenaamde gesloten 'pistachenootjes' blijven in het hulpverleningsschaaltje liggen omdat niemand er de tanden wil op stuk bijten.

CAW SKETCHNOTE JPEG

Het initiatief

Eind 2011 namen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen het initiatief om hun beleid en hun aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren beter op elkaar af te stemmen. Vanuit de overtuiging dat wat we samen doen, we ook beter doen. We vormden een stuurgroep en deden een beroep op Uit de Marge vzw; het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, om het gezamenlijke traject te begeleiden.

In 2012 mondden een studie en focusgroepen uit in een praktijkgericht rapport: 'Brugge(n) voor jongeren. Maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge: Waar staan we? Waar willen we naartoe?' De vijf aanbevelingen uit het rapport gaan over een sterkere afstemming en aansturing van het werkveld, structurele ondersteuning van de basiswerking, meer vindplaatsgericht of leefwereldgericht werken, een transparant systeem van casemanagement uitbouwen en gezamenlijk signaleren van wat er fout loopt op maatschappelijk en beleidsvlak. De nieuwe bestuursploeg nam in 2013 de aanbevelingen van het rapport op in haar beleidsprogramma. Ze vormen de basis voor concrete acties. De focus ligt op maatschappelijk kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. 

Meer lezen?

 

 

Missie

Doelstelling

Brugge(n) voor Jongeren streeft 4 strategische doelstellingen na die de ruggengraat van het netwerk vormen.


Strategische doelstelling 1:
Participatie van jongeren opdat ‘Brugge(n) voor jongeren’ mét en voor jongeren tot stand komt.

De jongere is expert van zijn eigen leven en dus onze bevoorrechte partner die cruciale informatie kan aanleveren om het netwerk nog sterker te laten functioneren. We geloven ook erg in het participatiemodel als middel om de Brugse kwetsbare jongere op maat te kunnen ondersteunen.

Met deze doelstelling willen we nastreven dat de doelgroep ook een effectieve stem heeft in het beleid van BvJ. Het is van belang dat ze zich gehoord voelen en daadwerkelijk verandering ten goede ondervinden. Hiermee beogen we een grotere betrokkenheid van de jongere op het hulpverleningsaanbod en bijsturing er van. We willen de kwetsbare jongere, die zich al vaak hulpeloos voelt, het gevoel geven dat ze daadwerkelijk impact heeft en dus wel degelijk een verschil kan maken.

Strategische doelstelling 2: Versterken van het netwerk van Brugse professionals opdat beter kan samengewerkt worden in functie van de jongere.

Ondanks het vele en goede werk van de afgelopen jaren blijft deze doelstelling actueel. Dit wil echter niet zeggen dat het om dezelfde opdracht gaat als in zijn beginperiode. Brugge(n) voor Jongeren bouwt verder op het huidige netwerk en ziet zijn taak tweeledig. Enerzijds wordt er ingezet op het uitbreiden / vervolledigen van het netwerk en anderzijds op het vergroten van expertisedeling in het netwerk. We richten ons op een vaste basisstructuur met het besef dat verandering inherent is aan een dynamisch netwerk.

Strategische doelstelling 3: Verhogen van het bereik van kwetsbare jongeren in de stad door structurele investeringen en gepaste activiteiten.

Het netwerk ‘Brugge(n) voor Jongeren’ blijft investeren in het vinden van de ‘gesloten pistachenootjes’. Niet in het minst door op pad te (blijven) gaan daar waar ze zich bevinden. Het netwerk is er zich van bewust dat er steeds jongeren onder de radar vertoeven maar niettemin blijven we het doel voorop stellen om steeds meer doelgroepjongeren te bereiken.

Strategische doelstelling 4: Oppikken van signalen van zowel diensten als jongeren om zelf, of samen met het bestuur, mee aan de slag te gaan.

‘Brugge(n) voor Jongeren’ heeft zijn opdracht om signalen te capteren, te signaleren en/of aan te pakken steeds met zorg en verantwoordelijkheid opgenomen. Deze ingeslagen weg wordt dan ook verder bewandeld. Om deze doelstelling up te graden willen we enerzijds de doelgroep meer betrekken in deze functie en anderzijds een duidelijker kader construeren.

 

 

 

Visie

Ook al vind je de visie voorlopig niet terug, we varen niet blind! 😉