Werkwijze signaalambassadeurs

 

Situering

Het netwerk ‘Bruggen voor Jongeren’ bestaat uit Brugse hulpverleningsorganisaties die via samenwerking, kennisdeling, gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, … de zeer complexe situaties waarin jongeren zich soms bevinden, vlotter en efficiënter wensen te ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen is het van belang om goede kennis te hebben van de doelgroep en wat zij ervaren als moeilijkheden, drempels, uitsluitingsmechanismen, … Als we dit vertalen naar het beleid van het netwerk beroepen we ons op de strategische doelstelling: ‘Oppikken van signalen van zowel diensten als jongeren om zelf, of samen met het bestuur, mee aan de slag te gaan’.

 

Symboolsignalen JPG
Doelstelling (1)

Doelstelling

Met de werkwijze 'signaalambassadeurs' willen we op een structurele, georganiseerde en geïntegreerde manier signalen capteren uit het netwerk en hiermee aan de slag gaan. Door samen onze schouders te zetten onder gemeenschappelijke signalen kunnen we onze impact op beleidsbeslissingen vergroten. Als netwerk zullen we het ook niet nalaten om zelf tot actie te komen waar mogelijk.

Een tweede doelstelling is om organisaties die willen (extern) signaleren hiertoe de mogelijkheid te geven en hen daarbij te ondersteunen vanuit een breed draagvlak.

 

Poule signaalambassadeurs

De poule signaalambassadeurs bestaat uit hulpverleners en teamverantwoordelijken die dagelijks in contact komen met de doelgroep of er zeer dichtbij staan. Zij hebben een grote kennis van, en voeling met, de jongeren.
De poule vormt de zintuigen van Bruggen voor Jongeren. 

De signaalambassadeurs vertegenwoordigen zowel hun organisatie als hun doelgroep. De verzamelde feedback wordt bezorgd aan de coördinator van Bruggen voor jongeren.

De groep bestaat uit heel wat organisaties (meer dan 25) en vertegenwoordigen alle sectoren (AWW, GGZ, BJZ, Onderwijs, VAPH, VDAB en OCMW) uit het sociale werkveld. Daar alle ambassadeurs de taak op zich nemen om hun organisatie breed te bevragen is ons werkelijk bereik vele malen groter en worden de vragen vanuit alle invalshoeken belicht.

De poule wordt steeds verder uitgebreid met relevante organisaties.

 

Symboolnetwerk JPEG (1)

Proces

Verzamelen van potentiele signalen
Bruggen voor Jongeren beschikt over heel wat informatie waar potentiële signaalwaarde in schuilt. Via de dagelijkse werking en diverse kanalen (overleg, netwerkmomenten, gerichte bevraging, ontmoetingen, ...) geven hulpverleners aan op bepaalde moeilijkheden te stoten. Dit kan gaan over uitsluitingsmechanismen, hiaten in beleid, afstemmingsproblemen, grijze zones in wetgeving, gebrek aan kennis en informatie enzovoort. Deze vaststellingen worden gebundeld en bijgehouden door Bruggen voor Jongeren.

Belangrijk hierbij is dat deze informatie pas naar het netwerk komt als dit minstens gekend is in de eigen organisatie. M.a.w. je kan pas extern signaleren als je intern gesignaleerd hebt. Dit vinden we belangrijk omdat er vanuit Bruggen voor Jongeren geen intentie is om zich te mengen in interne signaalprocedures. Wat we wel willen doen is organisaties ondersteunen om signalen af te toetsen in het netwerk.

Met onze werkwijze signaalambassadeurs hebben we gekozen om met een frequentie van 3 maanden telkens twee vragen uit te sturen. Zo blijft de inspanning haalbaar voor de ambassadeurs en behapbaar naar verwerking toe voor de coördinator van Bruggen voor Jongeren.

Mogelijke signalen uitsturen
Omdat er heel wat potentiële signalen vanuit het werkveld doorgegeven worden, dient er een selectie te gebeuren. Als netwerk vinden we het belangrijk om dit op een zo objectief mogelijke manier te doen. Onderstaande criteria zijn hiervoor een hulpmiddel.

  • Bottom-up: mogelijke signalen komen steeds van de hulpverleners die met onze pistachio's werken.
  • De mate waarin hetzelfde signaal doorgegeven wordt.
  • De mate waarin er op voorhand kan ingeschat worden of dit potentieel signaal voor alle sectoren geldt.
  • Urgente signalen: zijn signalen die op korte termijn ernstige gevolgen kunnen hebben als er niet ingegrepen wordt.
  • Er wordt al via andere kanalen op het signaal ingezet.
  • Partner reeds in proces rond een welbepaald signaal en informatie vanuit het netwerk is een meerwaarde.

Verzamelen van informatie
Hier komt de dubbele rol als ambassadeur in beeld. Enerzijds wordt de vraag door de ogen van de jongere bekeken en indien aangewezen worden ze ook bevraagd. Anderzijds leggen de ambassadeurs de vragen voor aan alle (relevante) teams binnen hun organisatie.

De ambassadeur verzamelt alle informatie van de jongeren en van zijn organisatie en bezorgd dit aan de coördinator van het netwerk. 

Beeldvorming
Met deze informatie wordt er in eerste instantie altijd een beeld gevormd over de situatie. Hierbij wordt voortgegaan op het waarneembare en het feitelijke niveau. Interpretaties en gevoel worden er uitgehaald.

Indien de beeldvorming hiaten vertoond (onvolledig) of zeer beperkt is, kunnen de signaalambassadeurs gevraagd worden om zich nog eens te buigen over een specifiek aspect van de situatie.

Analyseren
Nu er een beeldvorming is opgemaakt, kan de situatie geanalyseerd worden. Er wordt nagegaan waar 'de beperking' zit en hoe dit vertaald kan worden naar een signaal.

Om tot een juist signaal te komen worden de actie- en stuurgroep van Bruggen voor Jongeren betrokken. Een expert in bepaalde materie betrekken kan ook een mogelijkheid zijn. 

Beslissen tot actie
We weten nu welk signaal we hebben gecapteerd maar nog niet welke actie(s) mogelijk kunnen bijdragen aan de oplossing. In deze fase lijsten we de acties en volgorde op.
Hierbij gaan we na wat er binnen de mogelijkheden van het netwerk ligt. We hebben steeds de intentie om waar het kan de actie in eigen handen te nemen. Indien dit slechts gedeeltelijk of zelfs niet mogelijk is, stellen we ons aanklampend op t.a.v. de partner die wel in de mogelijkheid is om actie te ondernemen.

Actie
We zetten het signaal om in de praktijk via de afgesproken uit te voeren actie(s).
Belangrijk hierbij is dat het netwerk steeds constructief wil bijdragen aan de oplossing van het probleem. We vertrekken vanuit vertrouwen en gemeenschappelijke doelstellingen. De focus ligt steeds en alleen op het feit dat maatschappelijk kwetsbare jongeren er beter moeten van worden.

Feedback
Is voor het netwerk een zeer belangrijk onderdeel van het proces. Feedback geeft een stand van zaken maar neemt de betrokkenen ook mee in het proces. Het legt uit waarom er iets wel of niet ondernomen wordt. De inspanningen die door iedereen geleverd worden, worden hier zichtbaar.

In onze werkwijze wordt er in hoofdzaak op twee manieren feedback gegeven.
In elke mailing (driemaandelijks) naar de signaalambassadeurs wordt een stuk feedback opgenomen waar er terug gekomen wordt op de vorige vragen. Daarnaast vind je op deze website de signalenbundel terug waarin alle signalen opgenomen worden en voorzien zijn van een status die een aantal keer per jaar geüpdatet wordt.