Projecten

Op deze pagina proberen we een overzicht te geven van projecten die actief zijn in Brugge en een aanbod hebben voor jongeren in kwetsbare situaties. Zoals je zal opmerken, zijn dat er heel wat. Om de bomen nog door het bos te kunnen zien, zijn de projecten opgedeeld in thema's. De indeling is niet absoluut maar zorgt wel voor duidelijkheid en overzicht. Ga zeker ook eens naar 'Netwerk' als je kennis wil maken met de Brugse organisaties.

 

Ontbreekt er een project of een foutje gezien? Meldt het via de knop hiernaast want enkel samen kunnen we deze website up to date houden.

Hieronder vind je nog meer interessante projecten die niet onmiddellijk thuis horen in boven vermelde thema's.

 

Eerstelijnspsycholoog

Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Omdat heel wat Bruggelingen en zorgverstrekkers de komende tijd extra hulp zullen nodig hebben, is er een eerstelijnspsycholoog aangesteld.

Dit initiatief richt zich naar onderstaande doelgroepen. Het aanbod is volledig gratis.
A. mensen in een problematisch rouwproces, mensen die ten gevolge van de crisis hun job of financiële zekerheid verliezen of voor wie het gezinsbudget proportioneel is aangetast (tijdelijke werkloosheid, …) en als reactie hierop het risico lopen op de ontwikkeling van ernstige psychische problemen;
B. mensen die tijdens de crisis -omwille van hun kwetsbare positie (bv weinig sociaal vangnet, sociale isolatie, …) – nieuwe (nog niet door de huisarts of op de 1e lijn gedetecteerde) problemen ontwikkelen (relationele crisissen, intrafamiliaal geweld, ...) of wiens kwetsbaarheid nu sterker aan de oppervlakte komt (bvb toenamegebruik en afhankelijkheid van alcohol of illegale drugs);
C. mensen die in chronisch-stresserende omstandigheden zijn blijven werken (zorgsector, logistieke sector, …) en wiens risico op het ontwikkelen van chronische problemen op langere termijn is toegenomen, zeker wanneer ze zelf geen hulp zoeken;
D. mensen die reeds voor covid-19 kampten met een psychische kwetsbaarheid en waarbij mogelijk de verbinding met de hulpverlening opnieuw moet worden gelegd.

Contactgegevens
Ilse Vermote - psycholoog
outreacher jongeren, volwassenen en ouderen Covid-19-project
Sociaal Relanceplan Brugge
ilse.vermote@cgg.be
0495 19 25 91

——————————————————————————————————————————————————————

Brugge Draait Om Mensen

1 Gezin 1 Plan

1 Gezin 1 Plan Noord-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van verschillende diensten en voorzieningen in de jeugdhulp; Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, onderwijs, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptensector. Het team bestaat uit gezinscoaches en eerstelijnspsychologen.
1 Gezin 1 Plan wil dicht bij de gezinnen staan! We streven ernaar om binnen één maand een kennismakingsgesprek in te plannen. De begeleiding is gratis, vrijwillig en aan huis. 
1 Gezin 1 Plan komt zo snel mogelijk langs, om te vermijden dat een situatie escaleert. Het kan ook  ter overbrugging van een wachtlijst naar verdere hulp.

Contactgegevens
Prins Karellaan 2A
8310 Brugge
T 050/664600

——————————————————————————————————————————————————————

1 Gezin 1 Plan

UpGrade

UpGrade is een net-overstijgend, provinciaal project op maat van de potentieel vroegtijdige schoolverlater.

De strijd tegen schoolse uitval vraagt een goed uitgebouwde en gedragen samenwerking, zowel over de verschillende beleidsdomeinen heen (horizontale samenwerking), als tussen het Vlaamse, regionale, lokale en schoolniveau (verticale samenwerking). Het is belangrijk dat al deze actoren met elkaar in dialoog gaan om samen de strijd tegen schooluitval aan te gaan.

Naast de nood aan dialoog omschrijft het actieplan het belang van coördinatie tussen de verschillende sectoren en partners zodat samenwerking verduidelijkt en versterkt wordt enerzijds en dat acties verder uitgewerkt kunnen worden en engagementen opgenomen worden.

Het CLB kreeg een cruciale rol bij het verwezenlijken van deze opdracht.

Contactgegevens
Annick Steyt
T 0499 88 66 93
annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be

 

Upgrade