Missie

 

Doelstelling

Brugge(n) voor Jongeren streeft 4 strategische doelstellingen na die de ruggengraat van het netwerk vormen.


Strategische doelstelling 1:
Participatie van jongeren
opdat ‘Brugge(n) voor jongeren’ mét en voor jongeren tot stand komt.

De jongere is expert van zijn eigen leven en dus onze bevoorrechte partner die cruciale informatie kan aanleveren om het netwerk nog sterker te laten functioneren. We geloven ook erg in het participatiemodel als middel om de Brugse kwetsbare jongere op maat te kunnen ondersteunen.

Met deze doelstelling willen we nastreven dat de doelgroep ook een effectieve stem heeft in het beleid van BvJ. Het is van belang dat ze zich gehoord voelen en daadwerkelijk verandering ten goede ondervinden. Hiermee beogen we een grotere betrokkenheid van de jongere op het hulpverleningsaanbod en bijsturing er van. We willen de kwetsbare jongere, die zich al vaak hulpeloos voelt, het gevoel geven dat ze daadwerkelijk impact heeft en dus wel degelijk een verschil kan maken.

Strategische doelstelling 2: Versterken van het netwerk van Brugse professionals opdat beter kan samengewerkt worden in functie van de jongere.

Ondanks het vele en goede werk van de afgelopen jaren blijft deze doelstelling actueel. Dit wil echter niet zeggen dat het om dezelfde opdracht gaat als in zijn beginperiode. Brugge(n) voor Jongeren bouwt verder op het huidige netwerk en ziet zijn taak tweeledig. Enerzijds wordt er ingezet op het uitbreiden / vervolledigen van het netwerk en anderzijds op het vergroten van expertisedeling in het netwerk. We richten ons op een vaste basisstructuur met het besef dat verandering inherent is aan een dynamisch netwerk.

Strategische doelstelling 3: Verhogen van het bereik van kwetsbare jongeren in de stad door structurele investeringen en gepaste activiteiten.

Het netwerk ‘Brugge(n) voor Jongeren’ blijft investeren in het vinden van de ‘gesloten pistachenootjes’. Niet in het minst door op pad te (blijven) gaan daar waar ze zich bevinden. Het netwerk is er zich van bewust dat er steeds jongeren onder de radar vertoeven maar niettemin blijven we het doel voorop stellen om steeds meer doelgroepjongeren te bereiken.

Strategische doelstelling 4: Oppikken van signalen van zowel diensten als jongeren om zelf, of samen met het bestuur, mee aan de slag te gaan.
‘Brugge(n) voor Jongeren’ heeft zijn opdracht om signalen te capteren, te signaleren en/of aan te pakken steeds met zorg en verantwoordelijkheid opgenomen. Deze ingeslagen weg wordt dan ook verder bewandeld. Om deze doelstelling up te graden willen we enerzijds de doelgroep meer betrekken in deze functie en anderzijds een duidelijker kader construeren.