Kwetsbare jongeren aan de oostkust

Tussen zee en tramlijn

In de signaalnota van 2015 stelden we dat een gezamenlijke aanpak over de stadsgrenzen nodig is voor kwetsbare jongeren in regio oostkust. Die aanbeveling gebeurde vanuit de vaststellingen dat jongeren uit Zeebrugge zich makkelijk – de tramlijn volgend – vermengen met jongeren van Knokke-Heist en Blankenberge, en dat de regio een duidelijk tekort heeft aan jongerenaanbod.

Na akkoord van de burgemeester namen we het initiatief om de lokale besturen van de respectievelijke gemeenten samen te brengen. Een metaonderzoek werd naar voor geschoven om beter zicht te kunnen krijgen op intergemeentelijke noden en aanbevelingen. Het Regionaal Welzijnsplatform NWV als meer neutrale partner nam in 2016 de regierol over van ‘Brugge(n) voor jongeren’. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Sociale Innovatie van de Katholieke Hogeschool Vives en ondersteund door Brugge(n) voor jongeren, de provincie, RESOC-SERR, het CAW Noord-West-Vlaanderen en de gemeenten Knokke-Heist, Blankenberge en De Haan

Drie onderzoeksvragen werden concreet onderzocht:

  1. Wat is het profiel van kwetsbare jongeren tussen 16 en 20 jaar in de oostkust?
  2. Welk dienst- en hulpverleningsaanbod zet in op deze jongeren en welke hiaten zijn er?
  3. Welke initiatieven en aanpassingen zijn er nodig? 

De opzet bestond enerzijds uit een omgevingsanalyse, en anderzijds uit een vragenlijst die bij 272 jongeren via de methodiek van vindplaatsgericht werken afgenomen werd. 

Op 20 oktober 2017 werden de resultaten officieel voorgesteld in Knokke-Heist. 100 professionals actief of met interesse voor de regio waren aanwezig. De cijfers spreken voor zich: de oostkust kampt omwille van haar ligging, specifieke bevolkingskenmerken en imago met een aantal duidelijke noden. Het onderzoek schuift 6 aanbevelingen naar voor waar we met de stuurgroep en het netwerk verder mee aan de slag gaan:

  • Werk aan een oostkustverhaal
  • Voer een doordacht jeugd(welzijns)beleid
  • Werk proactief
  • Werk drempelverlagend via outreachend werken
  • Werk drempelverlagend via blended hulp- en dienstverlening
  • Zet in op onderwijs als hefboom voor een kansrijke toekomst

Een samenvatting van het rapport kan je hier bekijken. Het volledige onderzoek is terug te vinden op de website van Vives

deel op facebook